Joomla! 3.3

Joomla! 3.3 对于JS框架作了重大改变,Mootools未来将不再随Joomla!的版本发布,取而代之的是jQuery,此外增加了一些云存储的接口,拭目以待吧!

含有标签『Joomla! 3.3』的文章